ನೇಮಕಾತಿ

ನೇಮಕಾತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ತೆ / ಸಹಾಯಕಿಯರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ತೆ / ಸಹಾಯಕಿಯರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

11/09/2019 20/09/2019 ನೋಟ (4 MB)
ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ತೆ / ಸಹಾಯಕಿಯರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ತೆ / ಸಹಾಯಕಿಯರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

13/08/2019 30/09/2019 ನೋಟ (445 KB)
ಆರ್ಕೈವ್