ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ವರದಿ

ದಾಖಲೆಯನ್ನು ವರ್ಗವಾರು ಹುಡುಕಿ

ಹುಡುಕಿ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ನೋಟ ಭಾಗ -1 28/09/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(4 MB)
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ನೋಟ ಭಾಗ ಸೂಚ್ಯಂಕ 28/09/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(4 MB)
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ನೋಟ ಭಾಗ -2 28/09/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(5 MB)
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ನೋಟ ಭಾಗ -3 29/09/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(3 MB)
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ನೋಟ ಭಾಗ -4 29/09/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(1 MB)
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ನೋಟ ಭಾಗ -5 29/09/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(5 MB)
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ನೋಟ ಭಾಗ -6 29/09/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(2 MB)
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ನೋಟ ಭಾಗ -7 29/09/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(3 MB)
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ನೋಟ ಭಾಗ -8 29/09/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(2 MB)
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ನೋಟ ಭಾಗ -9 29/09/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(7 MB)