ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ವರದಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ವರದಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ವರದಿ 2017-2018 28/09/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(8 MB)