ದಾಖಲೆಗಳು

ದಾಖಲೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಡಿಬಿಟಿ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಪಡೆಯುವುದು 19/05/2017 ನೋಟ (29 KB)
ನಮೂನೆ 6 – ಚುನಾವಣಾ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅರ್ಜಿ 23/07/2018 ನೋಟ (87 KB)
ಕಂದಾಯ – ಗುಂಪಿನ-ಡಿ ಹಿರಿಯ ಪಟ್ಟಿ (ಎಸ್ಸಿ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ) 04/08/2017 ನೋಟ (1 MB)
ಕಂದಾಯ – ಚಾಲಕ ಹಿರಿಯ ಪಟ್ಟಿ (ಎಸ್ಸಿ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ) 04/08/2017 ನೋಟ (318 KB)
ಕಂದಾಯ – ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಿರಿಯ ಪಟ್ಟಿ (ಎಸ್ಸಿ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ) 04/08/2017 ನೋಟ (335 KB)
ಕಂದಾಯ ವಿಎ ಹಿರಿಯ ಪಟ್ಟಿ (ಎಸ್ಸಿ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ) 04/08/2017 ನೋಟ (4 MB)
ಕಂದಾಯ ಎಫ್ಡಿಸಿ / ಆರ್ಐ ಹಿರಿಯ ಪಟ್ಟಿ (ಎಸ್ಸಿ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ) 04/08/2017 ನೋಟ (4 MB)
ಕಂದಾಯ – ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ ಹಿರಿಯ ಪಟ್ಟಿ (ಎಸ್ಸಿ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ) 04/08/2017 ನೋಟ (4 MB)
01-01-2018ರಂದು ಗ್ರೇಡ್-1 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅಂತಿಮ ಫೈನಲ್ ಹಿರಿಯರ ಪಟ್ಟಿ 01/01/2018 ನೋಟ (2 MB)
01-01-2018ರಂದು ಗ್ರೇಡ್-2 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯರ ಅಂತಿಮ ಹಿರಿಯ ಪಟ್ಟಿ 01/01/2018 ನೋಟ (2 MB)