Close

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ

ಬಳ್ಳಾರಿ   ಜಿಲ್ಲೆಯ  ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ನೋಟ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ದಿನಾಂಕ 24-04-2024 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕುರಿತು ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು 24-04-2024 Downlaod
ದಿನಾಂಕ 06-04-2024 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕುರಿತು ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು 06-04-2024 Download
ದಿನಾಂಕ 19-03-2024 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕುರಿತು ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು 19-03-2024 Download
ದಿನಾಂಕ 05-03-2024 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕುರಿತು ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು 05-03-2024 Download
ದಿನಾಂಕ 27-02-2024 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕುರಿತು ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು 27-02-2024 Download
ದಿನಾಂಕ 13-02-2024 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕುರಿತು ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು 13-02-2024 Download
ದಿನಾಂಕ 16-01-2024 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕುರಿತು ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು 16-01-2024 Download
ದಿನಾಂಕ 09-01-2024 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕುರಿತು ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು 09-01-2024 Download
ದಿನಾಂಕ 19-12-2023 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕುರಿತು ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು 19-12-2023       Download
ದಿನಾಂಕ 01-11-2023 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕುರಿತು ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು 01-11-2023 Download
ದಿನಾಂಕ 27-11-2023 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕುರಿತು ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು 27-11-2023

Download

ದಿನಾಂಕ 15-09-2023 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕುರಿತು ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು 15-09-2023

Download

ದಿನಾಂಕ 26-05-2023 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕುರಿತು ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು 26-05-2023  Download
ತಾಲೂಕು ಟಾಸ್ಕ ಪೊರ್ಸ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ನೋಟ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಟಾಸ್ಕ್‌ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು – ಬಳ್ಳಾರಿ 30-12-2023 Download
ಟಾಸ್ಕ್‌ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು –ಕಂಪ್ಲಿ 29-12-2023 Download
ಟಾಸ್ಕ್‌ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು – ಸಿರುಗುಪ್ಪ 26-12-2023 Download
ಟಾಸ್ಕ್‌ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು – ಸಂಡೂರು 18-12-2023 Download
ಟಾಸ್ಕ್‌ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು – ಕುರುಗೋಡು 14-12-2023 Download
ಟಾಸ್ಕ್‌ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು – ಬಳ್ಳಾರಿ 17-11-2023 Download
ಟಾಸ್ಕ್‌ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು – ಸಿರುಗುಪ್ಪ 27-10-2023 Download
ಟಾಸ್ಕ್‌ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು – ಸಂಡೂರು 11-12-2023 Download
ಟಾಸ್ಕ್‌ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು – ಕುರುಗೋಡು 08-11-2023 Download
ಟಾಸ್ಕ್‌ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು – ಸಂಡೂರು 06-01-2024 Download
ಟಾಸ್ಕ್‌ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು – ಸಿರುಗುಪ್ಪ 10-01-2024 Download
ಟಾಸ್ಕ್‌ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು – ಸಂಡೂರು 16-01-2024 Download
ಟಾಸ್ಕ್‌ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು – ಬಳ್ಳಾರಿ 17-01-2024 Download
ಟಾಸ್ಕ್‌ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು –ಕಂಪ್ಲಿ 19-01-2024 Download
ಟಾಸ್ಕ್‌ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು – ಕುರುಗೋಡು 24-01-2024 Download
ಟಾಸ್ಕ್‌ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು – ಸಂಡೂರು 03-02-2024 Download
ಟಾಸ್ಕ್‌ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು – ಬಳ್ಳಾರಿ 05-02-2024 Download
ಟಾಸ್ಕ್‌ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು – ಕುರುಗೋಡು 12-02-2024 Download
ಟಾಸ್ಕ್‌ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು –ಕಂಪ್ಲಿ 13-02-2024 Download
ಟಾಸ್ಕ್‌ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು – ಸಿರುಗುಪ್ಪ 17-02-2024 Download
ಟಾಸ್ಕ್‌ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು – ಸಂಡೂರು 19-02-2024 Download
ಟಾಸ್ಕ್‌ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು – ಕುರುಗೋಡು 19-02-2024 Download
ಟಾಸ್ಕ್‌ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು – ಬಳ್ಳಾರಿ 26-02-2024 Download
ಟಾಸ್ಕ್‌ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು – ಸಂಡೂರು 05-03-2024 Download
ಟಾಸ್ಕ್‌ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು – ಕುರುಗೋಡು 07-03-2024 Download
ಟಾಸ್ಕ್‌ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು – ಸಿರುಗುಪ್ಪ 14-03-2024 Download
ಟಾಸ್ಕ್‌ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು – ಬಳ್ಳಾರಿ 15-03-2024 Download
ಟಾಸ್ಕ್‌ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು –ಕಂಪ್ಲಿ 16-03-2024 Download
ಟಾಸ್ಕ್‌ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು – ಸಂಡೂರು 22-03-2024 Download
ಟಾಸ್ಕ್‌ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು – ಸಿರುಗುಪ್ಪ 27-03-2024 Download
ಟಾಸ್ಕ್‌ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು – ಕುರುಗೋಡು 02-024-2024 Download
ಟಾಸ್ಕ್‌ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು – ಸಂಡೂರು 10-04-2024 Download
ಟಾಸ್ಕ್‌ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು – ಕುರುಗೋಡು 17-04-2024 Download
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ SDRF ನಿಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್
31-12-2023 ರಂತೆ SDRF ನಿಧಿಗಳ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ Download
SDRF ನಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ   Download    
SDRF ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆಯು ಖರೀದಿಸಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಿನಿ ಮೇವಿನ ಕಿಟ್‌ (Mini Fodder Kits)ಗಳ ವಿವರಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಬಳ್ಳಾರಿ   Download     Download
ಸಿರುಗುಪ್ಪ Download Download
ಸಂಡೂರು Download Download
ಕಂಪ್ಲಿ Download Download
ಕುರುಗೋಡು Download Download