ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು

 ಹೆಸರುಡಾ. ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾತ್ ಮನೋಹರ್ ವಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ :  14-05-1980

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ : ಪಶುವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ, ಎಮ್. ಎ

ಸೇವೆ : 2010 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸೇವೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ