Close

01.01.2022ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ 06 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿ ಪೂರೈಸಿರುವ ಕ್ಲರ್ಕ/ಅಕೌಟೆಂಟ್/ಗುಮಾಸ್ತ/ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರ/,ಕ್ಲರ್ಕ-ಕಂ-ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಇವರುಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

01.01.2022ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ 06 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿ ಪೂರೈಸಿರುವ ಕ್ಲರ್ಕ/ಅಕೌಟೆಂಟ್/ಗುಮಾಸ್ತ/ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರ/,ಕ್ಲರ್ಕ-ಕಂ-ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಇವರುಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
01.01.2022ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ 06 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿ ಪೂರೈಸಿರುವ ಕ್ಲರ್ಕ/ಅಕೌಟೆಂಟ್/ಗುಮಾಸ್ತ/ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರ/,ಕ್ಲರ್ಕ-ಕಂ-ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಇವರುಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

01.01.2022ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ 06 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿ ಪೂರೈಸಿರುವ ಕ್ಲರ್ಕ/ಅಕೌಟೆಂಟ್/ಗುಮಾಸ್ತ/ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರ/,ಕ್ಲರ್ಕ-ಕಂ-ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಇವರುಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

29/12/2022 31/01/2023 ನೋಟ (2 MB)