ಕಲ್ಲಿನ ರಥ ಹಂಪಿ

ಕಲ್ಲಿನ ರಥದ ಒಂದು ನೋಟ

ಕಲ್ಲಿನ ರಥದ ಮುಂಬದಿಯ ನೋಟ

ಕಲ್ಲಿನ ರಥದ ಒಂದು ನೋಟ

ಕಲ್ಲಿನ ರಥ ಎಡಭಾಗ ನೋಟ

ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬ ಒಳ ನೋಟ

ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬ

ಕಲ್ಲಿನ ರಥದ ಒಳ ನೋಟ